Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 04 2013

jellybelly7
5457 382c
59.
Reposted frominked inked
jellybelly7
60.
Reposted frominked inked
jellybelly7
61.
Reposted frominked inked
jellybelly7
63.
Reposted frominked inked
jellybelly7
64.
Reposted frominked inked
jellybelly7
jellybelly7
-Kocham Cię..
-Ale przecież nie widzieliśmy się od roku!
-Widziałem Cię co noc, ilekroć zamknąłem oczy..
— Widze Cię codziennie..

September 25 2013

jellybelly7
Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje,
[nie jest] jak proroctwa, które się skończą,
albo jak dar języków, który zniknie,
lub jak wiedza, której zabraknie.
— 1 Kor 13, 1-13
Reposted fromNaja Naja
jellybelly7
0436 a3df
Reposted fromshinyblackball shinyblackball
9307 dabd 500
Reposted fromteamfreesexuality teamfreesexuality
3993 8bb1 500
Reposted fromasada-santohei asada-santohei
jellybelly7
1234 6ff2 500
Reposted fromstrangeee strangeee
jellybelly7
2090 d3cd
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven
jellybelly7
3318 ff9a 500
Reposted fromlunainforest lunainforest
jellybelly7
4271 8416
Reposted fromjelonek jelonek
jellybelly7
4372 e765
Reposted fromjelonek jelonek
jellybelly7
Kiedyś wyobrażałem sobie przygody dla siebie, I wymyśliłem życie, abym mógł istnieć przynajmniej w jakiś sposób
— Fyodor Dostoyevsky
Reposted fromflesz flesz
jellybelly7
7520 144c
Reposted fromsohard sohard
jellybelly7
Mogę zaakceptować porażkę, ale nie mogę zaakceptować braku próby.
— Michael Jordan
Reposted fromfrenulum frenulum
jellybelly7
0355 e12e
Reposted fromhalpert halpert
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl